GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Jaroslav Červenka


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“)

vydané Mgr. Jaroslavem Červenkou, advokátem, zapsaným v seznamu advokátů u České advokátní komory pod evid. č. 11174, IČ: 71456732, se sídlem Ulrichovo náměstí 737, 500 02 Hradec Králové, jako správcem osobních údajů (dále také „My“ nebo „Správce“)

Správce Vás (dále také „Vy“) jako uživatele webových stránek www.pravniporadce.cz 

tímto informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí:

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailovou adresu: cervenka@pravniporadce.cz (dále též jen „Kontaktní e-mailová adresa“)

 

I. Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

II. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, e-mailové pošty či jiným způsobem, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména Vaše: 

  1. jméno a příjmení,
  2. datum narození
  3. obchodní firma,
  4. adresa bydliště,
  5. telefonní číslo nebo
  6. e-mailová adresa

 Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

 

III. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme výlučně v souladu s účelem zpracování, který je konkrétně popsán ve Vámi samostatně uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů – tímto účelem je plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 Vaše osobní údaje nevyužíváme k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

IV. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Jiným osobám mohou být osobní údaje předány jedině tehdy, je-li to třeba k poskytnutí právní služby, a to v souladu se zákonem o advokacii, dle něhož je advokát při poskytování svých služeb vázán povinností mlčenlivosti.

 

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo daňové předpisy, nejdéle však po dobu 5 let. Pokud je však právním titulem ke zpracovávání osobních údajů např. plnění zákonné povinnosti (viz např. výše zmíněné právní předpisy), může být doba zpracování delší, než doba uvedená v předešlé větě (doba zpracování se potom řídí příslušným právním předpisem).

 

VI. Informace o opatřeních k ochraně osobních údajů u Správce

Ochrana osobních údajů je řešena v interní směrnici Správce stanovící základní pravidla zpracování osobních údajů a postupy s tím spojené, která je jedním z organizačních opatření ochrany osobních údajů ve smyslu článku 32 GDPR.

Správce dále zavedl technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, a to používáním vhodných technických aj. řešení, jako např.:

- dodržování zásad bezpečného uchovávání osobních údajů (viz interní směrnice),

- ochrana před odcizením či zneužitím přihlašovacích údajů,

- používání firewallu a antivirových programů,

- zabezpečení webových stránek SSL certifikátem a jejich provozování na nejnovější verzi internetového protokolu HTTP/2,

- pravidelné hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření, aj.

VII. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové cervenka@pravniporadce.cz nebo na adrese našeho sídla.

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému zpracovávání, včetně případného profilování, targetingu apod. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, (i) pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.


Kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Jaroslav Červenka, advokát
Ulrichovo náměstí 737
500 02 Hradec Králové
71456732

Služby advokátní kanceláře