Právní služby

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Jaroslav Červenka


Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech ve všech stádiích trestního řízení (přípravné řízení, vazba, soudní řízení - hlavní líčení, odvolání, dovolání, vykonávací řízení), mladiství i dospělí
 • poradenství v oblasti tzv. odklonů od trestního stíhání (podmíněné zastavení trestního řízení, narovnání)
 • zastupování poškozených vč. uplatnění nároku na náhradu škody

Občanské právo

 • nemovitosti, byty, nebytové prostory (vypracování zejména kupních, darovacích, směnných, zástavních smluv, smluv o věcném břemeni, o převodu bytových jednotek, nájemních smluv aj.)
 • vypracování smluv o dílo aj. typů smluv
 • právní posouzení smluv, právní rozbory, právní porady
 • vymáhání pohledávek věřitelů, vč. zastupování  v exekučních a insolvenčních řízeních
 • zastupování v dědických řízeních
 • mimosoudní i soudní řešení náhrady škody (majetkové škody, škody na zdraví, škody způsobené nesprávným úředním postupem či nezákonným rozhodnutím státu, exekutorů aj.)
 • ochrana vlastnického práva, podílové spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů

Obchodní právo

 • právní servis pro podnikatele
 • vymáhání pohledávek věřitelů, vč. zastupování v exekučních a insolvenčních řízeních
 • vypracování obchodních smluv, zajištění závazků
 • kontrola smluv používaných v obchodní praxi a jejich aktualizace
 • mimosoudní i soudní řešení náhrady škody z obchodních vztahů

Insolvence, oddlužení

 • vypracování insolvenčních návrhů
 • vypracování návrhů na oddlužení, včetně společného oddlužení manželů

Pracovní právo

 • právní služby pro zaměstnavatele: vypracování smluvních dokumentů (pracovních smluv, dohod o pracích mimo pracovní poměr aj.), kontrola a aktualizace používaných smluv, skončení pracovního poměru, náhrady škody, řešení pracovněprávních sporů
 • právní služby pro zaměstnance: vypracování a posouzení smluvních dokumentů, náhrady škody, zastupování při neplatném rozvázání pracovního poměru

Rodinné právo

 • zastupování ve věcech rozvodů manželství (sporné i nesporné rozvody), vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování a poradenství ve věcech výživného, úprava poměrů k nezletilým dětem

Správní právo

 • zastupování v řízeních podle stavebního zákona (územní, stavební aj. řízení)
 • zastupování v řízeních o přestupcích a o jiných správní deliktech
 • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování v daňových řízeních

Kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Jaroslav Červenka, advokát
Ulrichovo náměstí 737
500 02 Hradec Králové
71456732

Služby advokátní kanceláře